കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quotidian+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ദിവസേന ഉണ്ടാകുന്ന
   • ദൈനന്ദികമായ
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • ദിവസേനയുള്ള
X