കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Qwerty+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • കീബോര്‍ഡില്‍ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ക്രമം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്‌
X