കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabbi+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബൈ
   • യഹൂദഗുരു
  • നാമം :Noun

   • ആചാര്യന്‍
   • യഹൂദനിയമപണ്‌ഡിതന്‍
   • നിയമവ്യാഖ്യാതാവ്‌
   • റബ്ബി
X