കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabbit+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • മുയല്‍
   • കുഴിമുയല്‍
   • വെള്ളമുയല്‍
   • ചെവിയന്‍
   • ശശകം
   • മോശപ്പെട്ട കളിക്കാരന്‍
   • തന്‍റേടമില്ലാത്തയാള്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • അധികം സംസാരിക്കുക
   • വായാടിത്തം കാട്ടുക
   • വെറുതേ പുലമ്പുക
 2. Rabbit tooth+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മുടന്തൻ പല്ല്
 3. Rabbits+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • മുയലുകള്‍
 4. Breed like rabbits+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്രീഡ് ലൈക് റാബറ്റ്സ്
  • ക്രിയ :Verb

   • ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടാവുക
 5. Rabbit warren+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബറ്റ് വോറൻ
  • നാമം :Noun

   • മുയല്‍ക്കാട്‌
   • മുയല്‍ക്കാട്
X