കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabble+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബൽ
  • നാമം :Noun

   • ജനക്കൂട്ടം
   • പ്രാകൃതജനം
   • സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവര്‍
   • പുരുഷാരംബഹളംകൂട്ടുക
   • ഉരുകിയ ഇരുന്പ് റാബിള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുക
   • സമൂഹത്തിന്‍റെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവര്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • നിലവിളിക്കുക
   • കൂട്ടം ചേര്‍ന്നു ബഹളം കൂട്ടുക
   • ആരവമുയര്‍ത്തുക
   • ഉരുകിയ ഇരുന്പ് റാബിള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുകകലഹിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ക്രമരഹിതരായ
   • പുരുഷാരത്തെ സംബന്ധിച്ച
   • പ്രകൃതജനങ്ങളുടേതായ
   • കലഹിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം
   • ചൂളയിലെ ഉരുകിയ ഇരുന്പ് ഇളക്കാനുള്ള ഉപകരണംബഹളംകൂട്ടുക
 2. Rabble-rouser+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആള്‍
   • ക്ഷോഭമുണര്‍ത്തുന്ന പ്രസംഗകന്‍
   • തീപ്പൊരിപ്രസംഗം
   • ക്ഷോഭമുണര്‍ത്തുന്ന പ്രസംഗകന്‍
   • തീപ്പൊരിപ്രസംഗം
 3. Rabble-rousing+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ആവേശമുണര്‍ത്തുന്ന
X