കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabble-rouser+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആള്‍
   • ക്ഷോഭമുണര്‍ത്തുന്ന പ്രസംഗകന്‍
   • തീപ്പൊരിപ്രസംഗം
   • ക്ഷോഭമുണര്‍ത്തുന്ന പ്രസംഗകന്‍
   • തീപ്പൊരിപ്രസംഗം
X