കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabelaisian+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • അതിഭാവനാപരവും അശ്ലീലഭാഷയുള്‍ചേര്‍ന്നതുമായ
   • റാബലെശൈലിപോലെ ആഭാസകരമായ
   • അശ്ലീലാത്മകമായ
   • റാബലെശൈലിപോലെ ആഭാസകരമായ
X