കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Rabid hate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റാബിഡ് ഹേറ്റ്
    • നാമം :Noun

      • അതിശക്തമായ വെറുപ്പ്‌
X