കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabid+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബിഡ്
   • വിഷമുള്ള
   • പേയിളകിയ
   • പേയ് പിടിച്ച
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ക്രൂരമായ
   • ഭയങ്കരമായ
   • ഉന്മത്തനായ
   • ഉഗ്രമായ
   • കഠിനമായ
   • മതഭ്രാന്തുപിടിച്ച
   • സംഭ്രാന്തമായ
   • മദമുള്ള
   • വിവേകഹീനമായ
   • ഉന്‍മത്തമായ
   • അത്യുല്‍സാഹിയായ
   • പേ പിടിച്ച
 2. Rabidity+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പേപ്പട്ടിവിഷബാധ
 3. Rabid hate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബിഡ് ഹേറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • അതിശക്തമായ വെറുപ്പ്‌
 4. Rabidness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ഉന്‍മദം
 5. Rabid dog+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാബിഡ് ഡോഗ്
  • നാമം :Noun

   • പേപ്പട്ടി
X