കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rabies+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റേബീസ്
  • നാമം :Noun

   • പേപ്പട്ടി വിഷം
   • പേപ്പട്ടിവിഷം
   • നായ്‌ഭ്രാന്ത്‌
   • നായ്ഭ്രാന്ത്
 2. Rabis+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പേ വിഷബാധ
X