കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Race suicide+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റേസ് സൂസൈഡ്
    • നാമം :Noun

      • നാമാവശേഷമാകത്തക്കവിധം ഒരു വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ നടത്തുന്ന കൂട്ട ആത്മഹത്യ
X