കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Race-riot+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • വര്‍ഗ്ഗവിദ്വേഷംമൂലം വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നം
      • വര്‍ഗ്ഗീയ ലഹള
X