കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Racial+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റേഷൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വര്‍ഗ്ഗീയമായ
   • വംശീയ
   • ജാതീയ
   • വര്‍ഗ്ഗീയ
 2. Racially+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റേഷലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • രുചികരമായി
   • രസവത്തായി
   • വംശീയമായി
   • ജാതീയമായി
 3. Racialism+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റേഷലിസമ്
  • നാമം :Noun

   • വര്‍ണ്ണവിവേചനം
   • വര്‍ഗ്ഗീയമനോഭാവം
   • വര്‍ഗ്ഗീയ വിദ്വേഷം
   • വര്‍ഗ്ഗീയ മനോഭാവം
   • വര്‍ഗ്ഗീയ മനോഭാവം
 4. Racial discrimination+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റേഷൽ ഡിസ്ക്രിമനേഷൻ
  • നാമം :Noun

   • വര്‍ഗ്ഗവിവേചനം
 5. Multi racial+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മൽറ്റി റേഷൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അനേകജാതികളുള്ള
X