കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Racial discrimination+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റേഷൽ ഡിസ്ക്രിമനേഷൻ
    • നാമം :Noun

      • വര്‍ഗ്ഗവിവേചനം
X