കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Racialist+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • വര്‍ഗ്ഗീയചിന്താഗതിക്കാരന്‍
      • വര്‍ഗ്ഗീയ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവന്‍
X