കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Racism+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റേസിസമ്
    • നാമം :Noun

      • വംശീയമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം
X