കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Rack ones brains+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാക് വൻസ് ബ്രേൻസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തല പുണ്ണാക്കുക
   • തലപുകഞ്ഞാലോചിക്കുക
X