കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Racket+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റ്
   • ആഹ്ലാദാരവം
   • ടെന്നീസ്‌,ബാഡ്‌മിന്റണ്‍ മുതലായ കളികളില്‍ പന്തടിക്കുന്ന ബാറ്റ്‌
   • ശബ്ദംമദിച്ച് ജീവിക്കുക
  • നാമം :Noun

   • ശബ്‌ദം
   • ആരവം
   • കോലാഹലം
   • ബഹളം
   • കഠിന പരീക്ഷ
   • മഞ്ഞിലണിടുന്ന പാദുകം
   • സമുദായക്ഷോഭം
   • നിയമവിരുദ്ധവും അക്രമപരവും അനാശാസ്യവുമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പണം ആര്‍ജ്ജിക്കുന്ന പദ്ധതി
   • ടെന്നീസ് ബാറ്റ്
   • അവിഹിതസമ്പാദനമാര്‍ഗ്ഗം
   • പന്തുകളിക്കുന്നതിനുള്ള പരന്ന കോല്‍
   • ടെന്നീസ്‌ ബാറ്റ്‌
   • കോലാഹലം
   • അവിഹിതസന്പാദനമാര്‍ഗ്ഗം
   • പന്തുകളിക്കുന്നതിനുള്ള പരന്ന കോല്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • കുടിച്ചു കൂത്താടുക
   • ബഹളം കൂട്ടുക
   • കവര്‍ച്ച നടത്തുക
   • തട്ടിപ്പു നടത്തുക
   • വഞ്ചിച്ചു പണം പിടുങ്ങുക
   • ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിടിച്ചു പറിക്കുക
 2. Racket court+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റ് കോർറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • പന്തുകളിസ്ഥലം
 3. Racket ground+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റ് ഗ്രൗൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • പന്തുകളിസ്ഥലം
 4. Racket press+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റ് പ്രെസ്
  • നാമം :Noun

   • ബാറ്റ്‌ സൂക്ഷക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം
 5. Racketeer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റിർ
  • നാമം :Noun

   • തട്ടിപ്പുകാരന്‍
   • കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍
   • ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ നിയമവിരുദ്ധമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചോ പണം പിടുങ്ങുന്നവന്‍
   • തട്ടിപ്പറിക്കുന്നവന്‍
 6. Racketeering+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റാകിറ്റിറിങ്
  • ക്രിയ :Verb

   • കവര്‍ച്ചചെയ്യുക
   • തട്ടിപ്പറിക്കുക
 7. Racket, racquet+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ടെന്നീസ് ബാറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • മഞ്ഞിലണിയുന്ന പാദുകം
X