കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Sabbatical year+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സബാറ്റികൽ യിർ
  • നാമം :Noun

   • ഏഴാം വര്‍ഷം
   • യഹൂദര്‍ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുകയും കടക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും പഠനപര്യടനങ്ങള്‍ക്കായി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ ജോലി ഇളവ്‌ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വര്‍ഷം
X