1. Sadness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡ്നസ്
   • വിഷാദം
   • ഉത്‌ക്കണ്‌ഠ
   • ഗ്ലാനി
   • ദുഃഖം
   • ഉല്‍ക്കണ്ഠ
  • നാമം :Noun

   • കഷ്‌ടം
   • സങ്കടം
   • ദുഃഖം
   • ശോകം
   • ഖേദം
   • അല്ലല്‍
 2. Sad+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഇരുണ്ട
   • ക്ലേശകരമായ
   • ദാരുണമായ
   • ദുഃഖകരമായ
   • ശോചനീയമായ
   • കറുത്ത
   • ദുഃഖസൂചകമായ
   • വ്യസനകരമായ
   • വിഷാദാത്മകമായ
   • സങ്കടകരമായ
   • നന്നാക്കാനൊക്കാത്ത
   • വളരെ മോശപ്പെട്ട
   • ദുഃഖിതനായ
   • വിഷാദാത്മകരമായ
   • ശോകാകുലമായ
 3. Sadden+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡൻ
   • വിഷാദിപ്പിക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • വിഷമിപ്പിക്കുക
   • ദുഃഖിക്കുക
   • ദുഃഖിപ്പിക്കുക
   • വ്യസനിപ്പിക്കുക
   • മ്ലാനമാക്കുക
 4. Sadly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡ്ലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സങ്കടകരമായി
   • ശോചനീയമായി
   • ദുഃഖമൂകമായി
   • ദുഃഖകരമായി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • ദുഃഖത്തോടെ
   • ദുഃഖത്തോടെ
   • ദുര്‍ഭാഗ്യകരമായി
   • വ്യസനിച്ച്
   • സങ്കടത്തോടെ
 5. In sad earnest+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഇൻ സാഡ് എർനിസ്റ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഗൗരവമായി
 6. Sad colour+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഇരുണ്ട നിറം
   • മങ്ങിയ നിറം
 7. Sad iron+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡ് ഐർൻ
  • നാമം :Noun

   • പരന്ന കട്ടിഇരുമ്പ്‌
 8. Sad sack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാഡ് സാക്
  • നാമം :Noun

   • വെറും അബദ്ധന്‍
X