കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Speleology+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഗുഹകളെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്‌ത്രീയ പഠനം
   • ഗുഹാവിജ്ഞാനം
   • ഗുഹകളെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ പഠനം
X