കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Squeamishly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഓക്കാനമുണ്ടാക്കാവുന്ന
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • ശുണ്ഠിയുള്ളതായി
   • പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കുന്നതായി
   • എളുപ്പം വികാരഭരിതനായി
X