കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Stricken in years+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    സ്ട്രികൻ ഇൻ യിർസ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • പ്രായത്താല്‍ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
X