കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. T-bandage+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • രണ്ടു തുണികഷ്‌ണങ്ങള്‍കൊണ്ട്‌ റ്റി എന്ന ലിപിയുടെ ആകൃതിയില്‍ കെട്ടിയ ബാന്‍ഡേജ്‌
X