കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. T-shirt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • വിടര്‍ത്തിവയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ റ്റി യുടെ ആകൃതിയുള്ള ഷര്‍ട്ട്‌
  • നാമം :Noun

   • ടീ-ഷര്‍ട്ട്‌
   • ടീ-ഷര്‍ട്ട് ്
   • വിടര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്പോള്‍ 'T' യുടെ ആകൃതിയുള്ള ഷര്‍ട്ട്
X