കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Ta-ta+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുമ്പോഴുള്ള വന്ദനവാക്ക്‌
X