കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tabasco+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റബാസ്കോ
  • നാമം :Noun

   • എരിവേറിയ മെക്‌സിക്കന്‍ കറിക്കൂട്ട്‌
   • എരിവേറിയ മെക്സിക്കന്‍ കറിക്കൂട്ട്
X