കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Tabel manners+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • തീന്‍മേശയ്‌ക്കു മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോള്‍ വേണ്ട മര്യാദകള്‍
X