കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tabernacle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാബർനാകൽ
  • നാമം :Noun

   • കൂടാരം
   • ആരാധനാസ്ഥലം
   • താല്‍ക്കാലിക വാസ്ഥലം
   • യഹൂദാലയം
   • താല്‌ക്കാലിക വാസസ്ഥലം
   • താല്ക്കാലിക വാസസ്ഥലം
X