കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽ
   • തകിട്‌
   • മസ്‌തകാസ്ഥി
   • കാലുകളില്‍ താങ്ങിനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന പരന്ന ഫലകം
   • പന്തിക്കാര്‍
  • നാമം :Noun

   • പരപ്പ്‌
   • സൂചിപത്രം
   • പട്ടിക
   • ആഹാരം
   • ഭക്ഷണവിഭവങ്ങള്‍
   • ഗുണനപ്പട്ടിക
   • വിരുന്നുകാര്‍
   • പീഠം
   • മേശ
   • നിരപ്പുള്ള എഴുത്തുപലക
   • കണ്ണാടിചില്ല്‌
   • മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാരുടെ സ്ഥാനം
  • ക്രിയ :Verb

   • പ്രസ്‌താവിക്കുക
   • പലക
   • ആലോചനയ്‌ക്കു വയ്‌ക്കുക
   • ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കു വയ്‌ക്കുക
   • അനിശ്ചിതകാലത്തേയ്‌ക്കു മാറ്റി വയ്‌ക്കുക
   • പട്ടികയ്ക്കുളളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും പേരുകളും മറ്റും
 2. Tide-table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • വേലിയേറ്റയിറക്കപ്പട്ടിക
 3. Dining table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡൈനിങ് റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ഭക്ഷണ മേശ
 4. Table-knife+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മേശക്കത്തി
   • വലിയ മേശക്കത്തി
 5. Card table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാർഡ് റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ശീട്ടുകളിമേശ
 6. Multiplication table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മൽറ്റപ്ലകേഷൻ റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ഗുണനപ്പട്ടിക
 7. Plane table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പ്ലേൻ റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • സര്‍വേയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുക്കാലി മേശ
 8. Round table conference+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റൗൻഡ് റ്റേബൽ കാൻഫർൻസ്
  • നാമം :Noun

   • വട്ടമേശ സമ്മേളനം
   • സന്ധിസംഭാഷണം മുതലായവ
   • വട്ടമേശയ്‌ക്കു ചുറ്റും ഇരുന്നുള്ള കൂടിയാലോചന
X