കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Table d'hote+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നിശ്ചിത വിലയ്‌ക്കുള്ള ശാപ്പാട്‌
   • നിശ്ചിത ആഹാരസാധനങ്ങളും നിശ്ചിത വിലയുള്ള ഊണ്‌
   • നിശ്ചിത വിലയ്ക്കുള്ള ശാപ്പാട്
   • നിശ്ചിത ആഹാരസാധനങ്ങളും നിശ്ചിത വിലയുള്ള ഊണ്
X