കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Table-manners+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ സമുചിതമായി പെരുമാറല്‍
  • നാമം :Noun

   • ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്പോള്‍ സമുചിതമായി പെരുമാറല്‍
 2. Table manners+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽ മാനർസ്
   • ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ സമുചിതമായി പെരുമാറല്‍
X