കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Table salt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേബൽ സോൽറ്റ്
    • നാമം :Noun

      • പൊടിയുപ്പ്‌
X