കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Table wine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേബൽ വൈൻ
      • ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാനുള്ള വീഞ്ഞ്‌
X