കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Table-mat+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ടേബിള്‍ മാറ്റ്‌ (മേശപ്പുറത്ത്‌ ചൂട്‌ പാത്രങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ വയ്‌ക്കുന്ന പായ)
      • ടേബിള്‍ മാറ്റ് (മേശപ്പുറത്ത് ചൂട് പാത്രങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ വയ്ക്കുന്ന പായ)
X