കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Table-napkin+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഉടയാടകളുടെ രക്ഷയ്‌ക്കുപയോഗിക്കുന്ന ലിനന്‍തുണി
X