കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tablespoon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽസ്പൂൻ
  • നാമം :Noun

   • തവി
   • വലിയ മേശക്കരണ്ടി
 2. tablespoonful+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മേശക്കരണ്ടി അളവ്‌
X