കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Table-tennis+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മേശപ്പുറത്തുവച്ചു കളിക്കുന്ന ടെന്നീസ്‌ സ്വഭാവമുള്ള കളി
   • ടേബിള്‍ ടെന്നീസ്‌ (മേശപ്പുറത്തുവച്ചു കളിക്കുന്ന ടെന്നീസ്‌ സ്വഭാവമുള്ള കളി)
   • പിങ്‌-പോങ്‌ കളി
   • ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് (മേശപ്പുറത്തുവച്ചു കളിക്കുന്ന ടെന്നീസ് സ്വഭാവമുള്ള കളി)
   • പിങ്-പോങ് കളി
X