കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tableau+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റബ്ലോ
  • നാമം :Noun

   • നിശ്ചലദൃശ്യം
   • മൗനനാടക രംഗാവതരണം
   • വര്‍ണ്ണശബളണായ അവതരണം
   • ചിത്രാഭിനയം
   • മൂകരംഗപ്രദര്‍ശനം
   • അഭിനയദര്‍ശനം
   • മൗനരംഗം
   • പ്രതീകാവതരണം
X