കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Table cloth+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽ ക്ലോത്
  • നാമം :Noun

   • മേശത്തുണി
 2. Tablecloth+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽക്ലോത്
  • നാമം :Noun

   • മേശത്തുണി
 3. Table-cloth+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മേശത്തുണി
   • മേശവിരി
X