കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tables+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽസ്
  • നാമം :Noun

   • കുറിപ്പുപുസ്‌തകം
  • ക്രിയ :Verb

   • ചേര്‍ക്കുക
   • ഏപ്പിടുക
   • പട്ടികയാക്കുക
   • കണക്കു കുറിക്കുക
   • ആലോപനയ്‌ക്കു വയ്‌ക്കുക
   • മേശമേല്‍ വയ്‌ക്കുക
   • വാദം നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കുക
   • വിടുതിക്കാരനായി പാര്‍ക്കുക
 2. Dining table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡൈനിങ് റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ഭക്ഷണ മേശ
 3. Table-knife+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മേശക്കത്തി
   • വലിയ മേശക്കത്തി
 4. Card table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാർഡ് റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ശീട്ടുകളിമേശ
 5. Multiplication table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മൽറ്റപ്ലകേഷൻ റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • ഗുണനപ്പട്ടിക
 6. Plane table+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പ്ലേൻ റ്റേബൽ
  • നാമം :Noun

   • സര്‍വേയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുക്കാലി മേശ
 7. Round table conference+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റൗൻഡ് റ്റേബൽ കാൻഫർൻസ്
  • നാമം :Noun

   • വട്ടമേശ സമ്മേളനം
   • സന്ധിസംഭാഷണം മുതലായവ
   • വട്ടമേശയ്‌ക്കു ചുറ്റും ഇരുന്നുള്ള കൂടിയാലോചന
 8. Table salt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽ സോൽറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • പൊടിയുപ്പ്‌
X