കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tablet+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാബ്ലറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • രേഖ
   • പത്രം
   • പലക
   • ഫലകം
   • ഗുളിക
   • എഴുത്തുപലക
   • ചെറുകുറിപ്പുപുസ്‌തകം
   • ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള ഔഷധമോ ഭക്ഷണമോ
   • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
   • ഒരു ചെറുപീഠം
   • ശാസനപ്പലക
   • ചെറുതകിട്
   • കളിമണ്‍ഫലകം
X