കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tableware+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബൽവെർ
  • നാമം :Noun

   • മേശപ്പുറത്ത്‌ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങള്‍
   • മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങള്‍
X