കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tabloid+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാബ്ലോയഡ്
   • പത്രങ്ങളില്‍ വരുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്തയും ചിത്രങ്ങളും
  • നാമം :Noun

   • ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തും
   • ആകര്‍ഷകമായ പ്രത്യേകതകളോടു കൂടിയ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങള്‍
   • ചെറുപത്രം
   • കുട്ടിപ്പത്രം
   • തീവ്രത കൂടിയ മരുന്നുകളുടെ ചെറുഡോസുകള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ നല്‍കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നനാമം
   • തീവ്രത കൂടിയ മരുന്നുകളുടെ ചെറുഡോസുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്പോള്‍ നല്‍കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നനാമം
X