കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tabor+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേബർ
  • നാമം :Noun

   • തമ്പേര്‍
   • ഒരു ചര്‍മ്മവാദ്യം
   • ഉടുക്ക്‌
   • ഉടുക്ക്
X