കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tabular+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • കള്ളികള്‍ വരച്ച
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മേശാകൃതിയായ
   • തട്ടത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള
   • പീഠംപോലെയുള്ള
   • പത്രാകാരമായ
   • ചതുരം ചതുരമായ
   • അനുക്രമണിത്മകമായ
   • കണക്കു പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള
   • പട്ടികരൂപത്തിലുള്ള
   • കണക്കുപട്ടിക പ്രകാരമുള്ള
 2. Tabularization+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • പട്ടികയാക്കല്‍
 3. Tabularize+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • ചുരുക്കുക
   • പട്ടികയാക്കുക
   • മുകള്‍പ്പരപ്പാക്കുക
X