കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tacitly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാസിറ്റ്ലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മൗനമായി
   • മൗനാനുവാദമായി
X