കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Tacky+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റാകി
    • വിശേഷണം :Adjective

      • അല്‍പം ഒട്ടുന്ന
X