കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Taco+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാകോ
  • നാമം :Noun

   • ഒരു മെക്‌സിക്കന്‍ വിഭവം
   • ഒരു മെക്സിക്കന്‍ വിഭവം
X