കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tactfully+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാക്റ്റ്ഫലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • കൗശലമുള്ളതായി
   • നയമുള്ളതായി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • തന്ത്രപരമായി
   • നയത്തോടെ
X